VVD afdeling Meerssen

De afdeling is de Meerssense vertegenwoordiging van de landelijke VVD. Zij houdt zich met name bezig met het uitdragen van het liberale gedachtegoed op lokaal niveau. Dit gebeurt middels:

  • discussiebijeenkomsten voor afdelingsleden over lokale en landelijke politieke onderwerpen, vaak begeleid door een deskundig inleider en/of liberaal politicus;
  • openbare discussiebijeenkomsten, al dan niet in samenwerking met andere groeperingen;
  • het voeren van propaganda en campagnes zowel algemeen als richting doelgroepen;
  • het selecteren, begeleiden en opleiden van leden die binnen de afdeling actief willen worden in bestuur of lokale politiek;
  • het opstellen van kandidatenlijsten voor gemeenteraadsverkiezingen en het aandragen van kandidaten voor verkiezingen van Provinciale Staten en het Parlement.

De afdeling kiest uit haar midden een bestuur, dat zorgt voor de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling. De gekozen gemeenteraadsfractie draagt zorg voor het politieke beleid en heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid. Om de vier jaar legt de fractie over het door haar gevoerde beleid in de gemeenteraad verantwoording af aan de afdeling. Gedurende de periode blijft een intensief contact tussen fractie en bestuur uiteraard van belang.

Wilt u meer informatie over VVD activiteiten in Meerssen, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat.