Politiek debat dient in de gemeenteraad gevoerd te worden

Een politiek debat voert de VVD, zoals gebruikelijk, in de raadsvergadering en niet in een door een politieke partij georganiseerde bijeenkomst. Bovendien is het debat over deze voorstellen reeds in de begrotingsvergadering gevoerd en is de ingediende motie van Brug-M verworpen. 

Eerder communiceerde Brug-M dat er geen extra verhoging bovenop de reguliere verhoging van 4,5% benodigd was. Na wat verder doorrekenen, komt Brug-M nu zelf ook met een verhoging van 14%. Zo mooi als Brug-M de verlaging van de voorgestelde OZB tarieven voorstelt, is het helaas niet. 

Besluiten die recent zijn genomen nu weer terugdraaien, is geen consistent bestuur. Doordat de overheid steeds meer taken naar de gemeenten delegeert heeft onze gemeente de voorgenomen uitbreiding van haar personeelsbestand hard nodig om haar taken nu en in de toekomst goed te kunnen blijven uitoefenen.

Voorzieningen (zoals Decentralisaties en Wegenbeheerplan) nu belasten met kosten en investeringen waarvoor ze niet zijn bedoeld, is de werkelijkheid verdoezelen en financiële problemen voor je uitschuiven. 

Ook tekorten uit de algemene reserve financieren, is niet zonder risico's. De voorstellen van Brug-M laten de algemene reserve onder het door de Raad vastgestelde minimale niveau zakken. Dit minimale niveau is nodig om onverhoopte tegenvallers te kunnen opvangen. Als het niveau van de algemene reserve te laag is, komt de continuïteit van de gemeente immers in gevaar. 

Kortom er is geen adequate financiële dekking voor de door Brug-M ingediende voorstellen om de OZB verhoging te beperken tot 14%.