VVD wil niet doorschuiven maar aanpakken in de gemeente Meerssen

De afgelopen jaren zijn zwaar geweest voor de gemeente Meerssen. Er was geen stabiele politiek en de financiën waren niet op orde. Al jaren is getracht de financiën op orde te krijgen. Voornamelijk door bezuinigingen op te leggen en investeringen door te schuiven. Dit heeft er niet toe geleid dat ons huishoudboekje op orde is. De structurele tekorten liepen op. Dit is een ongewenste situatie. De les die de VVD hieruit heeft getrokken is dat het over een andere boeg moet, niet doorschuiven maar aanpakken, dus orde op zaken.

De gemeente Meerssen staat voor een stevige uitdaging. Snel incorporeren van gedelegeerde rijkstaken in de organisatie met een ingekort budget, verbeteren van de financiële situatie en investeren in een leefbaar sfeervol en veilig Meerssen. We kunnen niet zaken blijven doorschuiven. We moeten het tij keren en aanpakken. Dit vergt nu maatregelen, ook impopulaire.

De voorliggende begroting bouwt voort op het fundament dat in het coalitieakkoord ' Meerssen in Balans' is gelegd. De begroting is meerjarig sluitend, wat een belangrijke voorwaarde is van de  provincie Limburg.

Behalve een meerjarig sluitende begroting, zijn de volgende thema's voor de VVD van belang.

 

Veiligheid

Veiligheid is de basis van de samenleving. In 2016 wordt stevig gefinancierd, ruim € 2,8 miljoen, in onze wegen ( onder meer reconstructies en vervanging) en openbare verlichting.

De VVD beseft dat de situatie ten aanzien van de doseerlichten in Amby en Mariënwaard alsmede de filevorming in de Beatrixhaven tot grote overlast leidt voor de inwoners van de gemeente Meerssen. De VVD heeft daarom de wethouder gevraagd om hierover opnieuw in contact te treden met zijn collega in Maastricht en heldere afspraken te maken voor de tussenliggende periode en de eindsituatie na openstelling van de A2-tunnel eind 2016. Er worden vele miljoenen aan overheidsgeld geïnvesteerd in een nieuwe infrastructuur om een vlotte doorstroming van het verkeer te realiseren terwijl de Gemeente Maastricht blijft vasthouden aan oude, dubieuze maatregelen zoals de invoering van doseerlichten waardoor problemen simpelweg worden verlegd naar de grens met de aanpalende gemeenten.

Leefbaarheid

Voor de leefbaarheid in de dorpen zijn scholen, verenigingen, MKB en toerisme belangrijk. Voor de VVD zijn dit heel belangrijke aspecten. De VVD heeft het College dan ook nadrukkelijk gevraagd vaart te maken met de doorontwikkeling van projecten, zoals van lopende projecten in Ulestraten, Bunde en Rothem.

In de vorige begroting werd een koude bezuiniging opgelegd, met deze begroting wil de VVD in een open discussie met de inwoners van de zes desbetreffende dorpen op korte termijn komen tot een zinvolle en duurzame oplossing voor onze gemeenschapshuizen. De VVD dient daarom namens de coalitie een motie in met betrekking tot het accommodatiebeleid.

Ook is in de begroting is een bezuiniging op de subsidies van verenigingen van 30 procent verwerkt. In een motie verzoeken wij het college om in 2016 het subsidiebeleid te herijken. De VVD vindt dat krachtige verenigingen een belangrijke rol vervullen in de kernen.

Ons doel is een krachtig en economisch sterke gemeente  Meerssen met onze eigen kracht als drijvende motor. We hebben nu een financieel degelijk beleid nodig met ruimte om te investeren. Investeren in leefbare kernen, veiligheid en economie en toerisme. Om dit te realiseren is de steun van de inwoners nodig. Wij zien de verhoging van de OZB als een investering door de inwoners om ons sfeervol Meerssen leefbaar, veilig en zelfstandig te behouden. Samen de schouders eronder om te bouwen aan een gezonde toekomst voor onze gemeente Meerssen.