Open brief van René van Beekum aan de gemeenteraad van Meerssen

De gemeenteraad van Meerssen staat donderdag 24 september voor een loodzware beslissing.

Op 4 juni 2016 verscheen er een persbericht van de colleges van B&W van Valkenburg en Meerssen inzake een gezamenlijke verkenning van het bestuurlijke landschap en verdergaande samenwerking tussen gemeenten.

Dit persbericht vormde de start van een langdurig, zorgvuldig en intensief proces over verdergaande bestuurlijke samenwerking met andere gemeenten waarbij behoud van zelfstandigheid van de gemeente Meerssen steeds het vertrekpunt is geweest.

Als oud-voorzitter van de begeleidingsgroep “Onderzoek Gemeentelijke Samenwerking”, als oud-raadslid en als inwoner van Rothem doe ik een dringende oproep aan de raad om thans in het belang van de inwoners van Meerssen het gezonde verstand te gebruiken. Steek de energie donderdagavond in de inhoud van een breed gedragen besluit en stop met eindeloze politieke schermutselingen die,  gegeven de thans bekende feiten, niets meer toevoegen aan de reeds langlopende discussie en niet in het belang zijn van de inwoners van Meerssen.

Gegeven de thans bekende ernstige feiten en de energie die reeds gestoken is in het gehele proces zal de raad donderdag een duidelijke keuze moeten maken die realistisch gezien alleen nog maar in de richting van een herindeling met Maastricht kan gaan.

Waarom?

 ·        De gemeente Maastricht heeft de constructie van een regiegemeente met Meerssen met behoud van zelfstandigheid van de gemeente Meerssen met een eigen college en eigen gemeenteraad afgewezen.

·         De financiële begroting van de gemeente Meerssen is uitermate zorgwekkend met het risico dat de gemeente Meerssen onder preventief toezicht van de provincie komt te staan.

·         Het, bij gekozen zelfstandigheid van Meerssen, realiseren van een meerjarig sluitende financiële begroting is alleen mogelijk met aanzienlijke lastenverzwaringen voor de inwoners en ingrijpende beperkingen van de voorzieningen zoals bijvoorbeeld subsidies, sportaccommodaties, gemeenschapshuizen en ondersteuning binnen het sociale domein.

·         De gemeente Meerssen is qua inwoners (minder dan 19.000) te klein om alle gedecentraliseerde taken van de overheid (onder andere de WMO, Jeugdzorg en Omgevingswet) zelfstandig uit te voeren.

·         Volgens recente onderzoeksrapporten is herindeling voor Meerssen op termijn de enige duurzame oplossing.

·         De bestuurskracht van Meerssen (organisatie en bestuurlijke verhoudingen) is zwak.

·         Herindeling is geen doel op zich maar moet meerwaarde opleveren voor de inwoners van Meerssen dus met voldoende schaalgrootte.

·         Met de gemeente Maastricht bestaan al intensieve vormen van samenwerking zoals op het gebied van het sociale domein, milieu, handhaving en veiligheid.

·         Op het niveau van colleges en gemeenteraden (Maastricht en Meerssen) is al geruime tijd intensief overleg over verdergaande samenwerking en overdracht van personeel.

·         Bij een positief besluit door de gemeenteraad tot herindeling volgt een financiële tegemoetkoming in de frictiekosten door provincie/rijksoverheid.

·         Herindeling met andere gemeenten zoals Stein, Beek, Valkenburg of andere gemeenten biedt op dit moment te weinig perspectief voor realistische, snelle en duurzame oplossingen.

·         Als Meerssen niet vóór eind 2020 overeenstemming bereikt over een principeakkoord tot herindeling (en dit is dus nog geen definitief besluit!), zal Meerssen nog minimaal vijf jaar als zelfstandige gemeente moeten doorgaan met alle financiële en organisatorische consequenties van dien.

Daarom is herindeling met de gemeente Maastricht per 1 januari 2023 voor de inwoners van Meerssen de meest realistische en duurzame oplossing ter voorkoming van draconische verzwaring van de lasten en beperking van de voorzieningen.

René van Beekum

Oud-voorzitter begeleidingsgroep “Onderzoek Gemeentelijke Samenwerking”

Oud-raadslid