Hoe moet het nu verder met de gemeente Meerssen?

Hoewel de Meerssense VVD op dit moment geen deel uitmaakt van de gemeenteraad en daardoor wat minder in de publiciteit komt is het niet zo dat wij de actuele situatie niet op de voet volgen. De discussie over de toekomst van Meerssen leeft niet alleen bij onze kiezers maar bij alle inwoners van onze gemeente.

Feiten en zorgen

De Meerssense VVD maakt zich zorgen over het verloop van deze discussie in de raad en in de media, onze zorgen hebben vooral betrekking op:

·        De verdeeldheid in de raad en het wisselende stemgedrag van een aantal fracties en raadsleden over een traject dat wij in 2016 gemeenschappelijk zijn gestart met een eenduidige opdracht aan Bureau Berenschot. Zowel de formulering van deze opdracht als de resultaten en aanbevelingen uit het eerste onderzoek werden destijds unaniem door alle raadsleden gesteund.

·       Het gemak waarmee afstand wordt genomen van bevindingen en aanbevelingen die inmiddels in een drietal rapporten zijn geformuleerd op grond van zorgvuldig onderzoek en in goede onderlinge afstemming met de raad.

·        Het bagatelliseren van de financiële realiteit. De gemeente Meerssen staat voor een vrijwel onmogelijke opgave om de begroting voor de komende jaren sluitend te krijgen. De feitelijke situatie wordt door sommige fracties ten onrechte afgedaan met de opmerking dat we in het verleden altijd positieve resultaten hebben behaald.

Hoe staat de Meerssense VVD in deze discussie?

De actuele financiële situatie

Het argument dat we in het verleden heel vaak positieve resultaten hebben behaald biedt geen enkele garantie voor de toekomst en is veelal veroorzaakt doordat we meer geld uit onze spaarpotten hebben gehaald dan dat we erin gestopt hebben.

Voor wat betreft de financiële vooruitzichten wordt de gemeente op dit moment met grote onzekerheden geconfronteerd zoals:

·        Wat gaat de overheid doen aan de oplopende tekorten in het sociale domein?

·        Krijgen de gemeenten financiële ondersteuning in verband met de gevolgen van de Coronacrisis?

·       Hoeveel worden kleine gemeenten (kleiner dan 20.000 inwoners) gekort op de uitkeringen uit het gemeentefonds?

·       Wat wordt het financiële resultaat 2020 en wat is het meest realistische crisisscenario voor de komende jaren?

De kwetsbaarheid van de bestaande organisatie

Een van de conclusies uit de Berenschotrapporten is dat het opkrikken van de kwaliteit van de huidige processen en ambtelijke organisatie geen duurzaam toekomstperspectief biedt. De gemeente Meerssen is hier te kwetsbaar en moet naar andere oplossingen zoeken. Het feit dat er de afgelopen jaren noodgedwongen is bezuinigd op personeel maakt deze situatie alleen nog maar erger.

Het heeft volgens de Meerssense VVD dan ook weinig zin om de optie “verbeteren bestaande processen en organisatie” wederom te onderzoeken. Afgezien van de hiermee gepaard gaande kosten ontbreekt het ook aan tijd en interne capaciteit om een en ander op te pakken.

Regieorganisatie of herindeling?

Regieorganisatie

De exacte financiële consequenties van een regieorganisatie met Maastricht zijn nog niet bekend. Berenschot heeft wel indicaties afgegeven maar een en ander is sterk afhankelijk van de toekomstige samenwerking en efficiency. Duidelijk mag zijn dat eventuele voordelen pas na verloop van tijd zichtbaar zullen worden. De Meerssense VVD is van mening dat dit proces zonder verdere vertraging moet worden voortgezet maar wel met een concreet benoemd einddoel.

Herindeling

Herindeling is geen doel op zich maar moet meerwaarde opleveren voor onze inwoners. Een herindeling van de gemeente Meerssen moet voldoende schaalgrootte opleveren en een oplossing bieden voor de alsmaar toenemende wettelijke taken en hiervoor noodzakelijk vereiste kwaliteit en duurzaamheid.

Het bestuurlijk landschap in Zuid-Limburg is complex en versnipperd. Initiatieven om deze complexiteit te verkleinen zijn tot op heden slechts ten dele geslaagd. De door sommige fracties gevraagde quick scan naar een herindeling met mogelijke partners zoals bijvoorbeeld de gemeenten Stein, Beek of Valkenburg biedt volgens de VVD te weinig perspectief voor duurzame oplossingen. Het nut van deze quick scan moet ook worden bezien binnen het licht van eerdere reacties van deze gemeenten en wederom de hiermee gepaard gaande kosten, benodigde capaciteit en haast die geboden is om op korte termijn tot een oplossing te komen.

De kwetsbaarheid van de huidige organisatie en de financiële situatie vragen op korte termijn om duidelijkheid. Het aantal realistische opties is uitermate beperkt.

Kunnen wij onze reserves veiligstellen?

De algemene reserve bedroeg eind van 2019 bijna € 27 miljoen. De Meerssense VVD is van mening dat deze reserve, met het oog op toekomstige herindeling, veilig gesteld moet worden voor Meerssen en onze kernen. Een en ander zou kunnen door storting in een bestemmingsreserve “Integratie en ondersteuning kernen Meerssen”.

Onze kernen kunnen vervolgens een beroep doen op deze reserve bij de uitvoering van nog op te stellen dorpsontwikkelingsplannen.

Hoe nu verder?

Volgens ons is de meest voor de hand liggende oplossing herindeling met de gemeente Maastricht, deze richting moet zo snel mogelijk worden onderzocht.

Hier moet je het samen over eens worden en dat betekent een zorgvuldig proces.

Hebt u nog vragen of opmerkingen? U kunt ons mail op info@vvdmeerssen.nl