Financiële positie gemeente Meerssen punt van zorg voor de Provincie Limburg

Uit een deze week verschenen brief van de Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg blijkt dat de door de VVD Meerssen eerder uitgesproken zorg over de programmabegroting 2019 van de gemeente Meerssen wordt gedeeld door de provincie.

In deze brief staat: “GS hebben besloten de meerjarige uitspraak van Meerssen in te trekken”. Het betreft hier een concrete wijziging van een vierjarig repressief toezicht naar een éénjarig repressief toezicht.

Het feit dat de gemeente Meerssen met name wordt genoemd in deze brief van GS toont aan dat er door de provincie met argusogen wordt gekeken naar de financiële stabiliteit van de gemeente Meerssen.

Zonder dat er hierover een open communicatie met de raad heeft plaatsgevonden wordt een en ander door wethouder Gulikers in de pers laatdunkend afgedaan alsof er niets is gewijzigd ten opzichte van het verleden, hetgeen dus feitelijk onjuist is.

Onze eerdere opmerkingen over de onvolledigheid van de begroting 2019 zijn door meerdere raadsbesluiten in de raadsvergadering van 13 december 2018 alleen maar bekrachtigd, de eerste niet begrote extra uitgaven zijn namelijk door de raad goedgekeurd.