Programmabegroting 2019 Gemeente Meerssen: “Italiaanse toestanden”

Hoewel de VVD Meerssen op dit moment geen deel uitmaakt van de Gemeenteraad volgen wij de actualiteit nog steeds op de voet. Dat geldt zeker voor de onlangs door de Gemeenteraad goedgekeurde programmabegroting 2019.

Het College schrijft in het voorwoord bij deze begroting o.a. “nadrukkelijk te kijken naar de financiële haalbaarheid en betaalbaarheid op lange termijn; het is een eerste en nieuwe stap in de zoektocht naar een stabiele begroting op basis van doordacht en duurzaam beleid”.

Wat ons betreft wringt hier precies de schoen. Het college zit ons inziens met deze begroting behoorlijk klem tussen enerzijds onrealistische verkiezingsbeloften en anderzijds de financiële haalbaarheid van deze beloften. De door meerdere coalitiepartijen zo fel bepleite transparantie komt met deze begroting totaal niet uit de verf en de burgers van Meerssen moeten zich dan ook ernstige zorgen maken over de financiële stabiliteit en toekomst van onze gemeente.

Waarom is deze begroting niet duurzaam en transparant?

In tegenstelling tot eerdere begrotingen en begrotingen van aangrenzende gemeenten heeft dit College ervoor gekozen om belangrijke beleidsterreinen wel summier te benoemen maar nog niet financieel te onderbouwen.

Met betrekking tot één van de belangrijkste beleidsterreinen, nl. de toekomst van de gemeente Meerssen, is dit zonder meer storend en naar de burgers allesbehalve open en transparant. Het College hinkt hier op twee gedachten.

Doordat het College de begroting op het laatste moment heeft moeten aanpassen en onder druk van de Provincie reeds bekende uitgaven voor het wegenbeheerplan heeft moeten opnemen ontstond er een probleem met de financiële dekking. Deze dekking werd gevonden door reeds door de Raad goedgekeurde vacatures niet op te vullen. Hiermede worden eerdere raadsbesluiten, conclusies en adviezen uit het onderzoeksrapport van Berenschot alsmede een brandbrief van de Ondernemingsraad gewoon terzijde geschoven.

Als motivatie wordt aangegeven dat het, hangende het onderzoek naar een regie-organisatie en de door de raad nog te maken keuze, niet verstandig is om deze vacatures thans in te vullen. Er wordt dus enerzijds al een voorschot genomen op de verdere ontwikkelingen rond een eventuele regie-organisatie maar anderzijds neemt dit College het advies in het door de Raad onderschreven onderzoeksrapport inzake een noodzakelijk transitiebudget voor deze operatie niet over.

Ongeacht de keuze die de Raad nog moet maken kan met zekerheid worden gesteld dat met de thans voorliggende alternatieven rond de toekomst van Meerssen (want niets doen is geen optie) majeure bedragen zijn gemoeid, vermoedelijk tussen de twee à drie miljoen euro voor de komende twee jaar.

De burgers verblijden met een symbolische verlaging van de OZB, zoals opgenomen in de programmabegroting, terwijl zeer belangrijke beleidsterreinen financieel niet zijn onderbouwd en in de begroting ontbreken vinden wij richting de burgers van Meerssen allesbehalve transparant en staat heel ver af van een stabiel, doordacht en duurzaam beleid.