Het andere verhaal over de OZB en onze visie over de toekomst

Voor het eerst sinds jaren ziet het financiële plaatje van de gemeente Meerssen er een stukje beter uit. Voorzichtigheid blijft echter geboden. Door het gebrek aan moed van vorige coalities en het terugdraaien van niet realistische bezuinigingen moest er in 2016 een forse reparatie worden uitgevoerd om te voorkomen dat de gemeente Meerssen onder curatele van de provincie zou komen te staan. Hiervoor is van de bewoners van Meerssen een forse bijdrage gevraagd, helaas was er op korte termijn geen beter alternatief voorhanden.
Nu de eerste signalen ogenschijnlijk op termijn een iets betere financiële situatie laten zien wordt er door de oppositie voorgesteld om nu al de door de raad goedgekeurde jaarlijkse verhoging van de OZB terug te draaien.

Interen op reserves en onze kijk op de meerjarenbegroting

De VVD is van mening dat de onderbouwing van het oppositievoorstel gebaseerd is op onjuiste uitspraken over de ontwikkeling van de reserves van de gemeente Meerssen. Wij hebben aangetoond dat deze reserves de laatste jaren niet toenemen maar afnemen.

Het vooruitlopen op mogelijke positieve resultaten in 2018 en latere jaren vinden wij zeer onverstandig. De Raad heeft, vlak vóór de vaststelling van de begroting unaniem ja gezegd tegen de plannen voor de ontwikkeling van het Kindcentrum in Meerssen West en de uitbreiding van de Uni-locatie Stella Maris. Wij zijn van mening dat dit goede plannen zijn waarbij prima is geanticipeerd op de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van leerlingenaantallen en onderwijs.
Deze plannen kosten echter veel geld en zullen structureel op de begroting van de gemeente Meerssen gaan drukken. Daarnaast weten wij op dit moment dat de toekomstige bijdragen van het Rijk met betrekking tot de gedecentraliseerde taken binnen het sociale domein fors zullen dalen.
Ook weten we nog niet hoe de nieuwe regering eruit komt te zien en wat deze in petto heeft voor de jaarlijkse uitkeringen uit het gemeentefonds. Je ogen dicht doen voor deze ontwikkelingen en beweren dat de gemeente geld overhoudt achten wij een onjuiste weergave van de feitelijke situatie.


Standpunt van de VVD

• De VVD staat voor een gezond economisch beleid, voor een realistische en sluitende financiële begroting en indien mogelijk lastenverlichting voor onze burgers en ondernemers, maar wel in deze volgorde.
• Nu geld terug geven aan de burgers, de stekker uit MAA trekken en het terugtrekken van Meerssen uit het Limburg Economic Development programma getuigt niet echt van een gezonde lange termijn visie voor onze gemeente. Uiteraard heeft ook de VVD hierbij oog voor de gezondheidsaspecten van onze burgers.
• De VVD wil Meerssen economisch, maar ook op het gebied van toerisme, weer op de kaart zetten. Hier is naast visie ook geld en moed voor nodig. 
• Wij zijn van mening dat, gelet op de veelheid van taken die op het bordje van onze gemeente liggen, de organisatie van onze gemeente kwetsbaar is. Op onderdelen wordt schaalgrootte en expertise gemist om de kwaliteit van de dienstverlening op termijn te kunnen borgen.
• In 2017 worden er belangrijke en zichtbare stappen gezet, maar deze stappen vragen wel om visie van de raad en begrip en steun van onze burgers.
• Wij blijven achter onze keuzes staan die noodzakelijk zijn voor een duurzaam financieel gezonde gemeente Meerssen en klaar voor de toekomst.