Raad Meerssen neemt unaniem besluit over aanpak samenwerking gemeente en zienswijze luchtvaartbesluit Maastricht Aachen Airport

Op initiatief van de VVD werden, tijdens de ingelaste raadsvergadering van donderdag 12 januari, de moties met betrekking tot de aanpak van de samenwerking ingediend door PGM alsmede de motie ingediend door Brug-M en KIJK!!! samengevoegd tot één motie die vervolgens unaniem door de raad werd aangenomen. Het feit dat alle fracties uiteindelijk de handen in elkaar sloegen op een gevoelig onderwerp mag redelijk uniek worden genoemd binnen de politieke historie van de gemeente Meerssen.

Alle fracties zijn het eens geworden over de wijze waarop de gemeente Meerssen komende periode het proces gaat aanpakken om te inventariseren waar de zwakke en sterke punten zitten om in 2030 nog als zelfstandige gemeente te kunnen voortbestaan.
De uitkomst van dit proces wordt vervolgens gebruikt om te kijken welke stappen de gemeente Meerssen de komende jaren zou moeten zetten op het gebied van  samenwerking met andere gemeenten en instanties. Hierbij wordt niet alleen intern maar ook gekeken naar de ontwikkelingen buiten onze eigen gemeente.
Alle fracties zijn het eens over een zorgvuldige aanpak waarbij de raad en onze burgers een belangrijke rol zullen vervullen.

Eerder op de avond werd de raad het ook al eens over het indienen van een gemeenschappelijke zienswijze met betrekking tot het voorgenomen luchthavenbesluit over Maastricht Aachen Airport. In deze zienswijze zal de Minister voor Infrastructuur en Milieu nadrukkelijk worden gevraagd om bij de definitieve besluitvorming naast de economische aspecten ook aandacht te besteden aan de impact van het voorgenomen besluit op de gezondheids- en leefbaarheidsaspecten binnen de gemeente Meerssen. Hierbij zal specifiek aandacht worden gevraagd voor het plaatsen van meetapparatuur voor het meten van ultrafijnstof en geluid, het onderzoek naar de gezondheidsrisico's voor omwonenden, ook binnen de gemeente Meerssen, als gevolg van de uitstoot van fijnstof en ultrafijnstof alsmede de noodzaak tot het opstellen van een MilieuEffectRapportage.