VVD Meerssen pakt door met Onderwijs, Toerisme en Centrumplan Bunde

In de raadsvergadering van 6 oktober 2016 is de VVD fractie akkoord gegaan met de plannen voor een Kindcentrum, een unilocatie Stella Maris college, de beleidsnotitie Toerisme  en de vaststelling van het bestemmingsplan Pletsstraat – Sint Agnesplein.

Onderstaand treft u de tekst aan die door René van Beekum namens de VVD is uitgesproken bij het agendapunt vaststelling bestemmingsplan Pletsstraat – Sint Agnesplein: 

“Voorzitter, de Raad wordt vanavond gevraagd om het bestemmingsplan Pletsstraat – Sint Agnesplein ongewijzigd vast te stellen. Onze fractie betreurt het dat de hele discussie al twee jaar lang wordt gedomineerd en ingeperkt tot een welles/nietes debat rond een tweede full service supermarkt. Kennelijk een nieuwe tactiek als de inmiddels vertrouwde kritiek op raadsvoorstellen, zoals gebrek aan visie, gebrek aan kwaliteit of burgers die niet gehoord zijn, niet werkt. Wij gaan vanavond niet mee doen in deze welles/nietes discussie omdat dit absoluut niet relevant is voor het thans te nemen besluit maar een en ander krijgt wat de VVD betreft wel nog een vervolg omdat onze fractie van mening is dat de kersverse gedragscode in de aanloop naar deze raadsvergadering ernstig is geschonden.

Onze fractie wil het raadsvoorstel echter toch langs de meetlat visie, kwaliteit en participatie leggen.

Visie:

Bij het ontwikkelen van centrumplannen hebben we te lang geleund op de trekkracht van Wonen Meerssen. De realiteit is dat de woningcorporaties in Nederland vleugellam zijn gemaakt en dat hebben we met z’n allen zo gewild. De consequentie hiervan hebben we onder anderen kunnen zien in Ulestraten. Als we als gemeente nog daadwerkelijk plannen willen realiseren zullen we met andere partijen in zee moeten gaan, nl. met private ondernemers en die werken volgens andere modellen. Het incalculeren van een onrendabele top is alleen voor woningcorporaties weggelegd. Het werken met private ondernemers vraagt ook een andere houding van de gemeente, hierbij zal je moeten accepteren dat een private ondernemer zijn eigen afwegingen maakt bij het al dan niet nemen van een investeringsbeslissing.

Onze fractie gaat er van uit dat ondernemers voldoende kennis en kunde in huis hebben om hun eigen investeringsbeslissingen goed te onderbouwen, daar hebben ze de gemeente of andere ondernemers niet voor nodig. Dit proces moet je als gemeente ook niet willen sturen want dan kom je in een spagaat terecht. Het gaat hier om het goedkeuren van een bestemmingsplan en niet om het willen sturen van een investeringsbeslissing door een private ondernemer.

Kwaliteit:

Voor wat betreft de kwaliteit van het raadsvoorstel kunnen wij kort zijn. Er is een zorgvuldig en langdurig proces doorlopen waarin de Raad en de burgers door het College continu zijn meegenomen. Volgens ons is er nog nooit zoveel gecommuniceerd over een raadsvoorstel.

Er ligt thans een integraal plan voor met betrekking tot de ontwikkeling van niet alleen winkelvoorzieningen maar ook van zorgvoorzieningen en de bouw van levensloopbestendige sociale woningen teneinde het centrumgebied van Bunde daadwerkelijk op te waarderen. Hier is ook de ISV-subsidie van de provincie op gebaseerd. Als de Raad vanavond nee zegt tegen dit integrale plan is de kans levensgroot dat er niets gebeurt met alle gevolgen van dien. Bij dit plan kun je geen “cherry picking” doen, als je alleen de leuke dingen er uit vist haken partijen af en vervalt de basis onder het gehele plan.

Participatie:

Voorzitter, er wordt de laatste tijd bij diverse raadsvoorstellen heel veel gesproken over de daadwerkelijke invulling van participatie met als veel gehoorde kritiek dat de burgers onvoldoende worden gehoord of  dat er helemaal niet wordt geluisterd naar onze burgers. Onze fractie is van mening dat je in een democratie als raadslid de plicht hebt om vast te stellen wie er nu namens wie spreekt en ik geef toe dat dit door de komst van de sociale media niet eenvoudiger is geworden maar wij hebben goed geluisterd naar alle partijen. Wij beseffen heel goed dat ondernemers zoals AH en Jumbo niet staan te trappelen om een nieuwe full service supermarkt in Bunde toe te laten. Ook een aantal kleinere ondernemers staat niet positief tegenover het thans voorliggende plan maar er zijn gelukkig ook ondernemers en burgers die juist nieuwe kansen zien door de ontwikkeling van het integrale centrumplan in Bunde. De VVD is van mening dat met name de kleine ondernemers ook zonder de komst van een nieuwe full service supermarkt continu zullen moeten blijven werken aan innovatie, kwaliteit en service om op termijn te kunnen overleven. De moderne consument wordt niet meer gehinderd door afstand en is via internet maximaal geïnformeerd, hier zul je als ondernemer op moeten inspelen. De insteek van dit bestemmingsplan is om meer mensen naar het centrum van Bunde te lokken en de aantrekkingskracht te vergroten. Helaas kan geen enkele politieke partij een garantie geven voor toekomstige omzetgroei, dus ook de VVD niet.

Kortom wij staan als VVD achter dit voorstel omdat wij het een goede zaak vinden voor de verdere ontwikkeling van Bunde en de gemeente Meerssen.”