Reactie VVD op open brief over intergemeentelijke samenwerking

Wij hebben als VVD Meerssen gereageerd op de open brief van fractie Brug-M inzake de raadsbijeenkomst "Samenwerking met andere gemeenten" welke gepland staat op woensdag 14 september 2016.

In deze brief hebben wij onze verbazing uitgesproken over de manier van handelen en over de wijze waarop met een raadsbesluit wordt omgegaan.

Onderstaand treft u de tekst aan van onze brief gedateerd 26 augustus 2016 aan de fractie van Brug-M:

"Naar aanleiding van de onlangs van u ontvangen open brief d.d. 22 augustus 2016 inzake de raadsbijeenkomst over intergemeentelijke samenwerking (c.q. herindeling) doe ik u hierbij de reactie van de fractie VVD Meerssen toekomen.

De inhoud c.q. doelstelling van uw schrijven wijkt nauwelijks af van de op 7 augustus door uw fractie ingediende motie betreffende dit onderwerp.

Uw motie is met overgrote meerderheid, notabene inclusief twee leden van uw eigen fractie, verworpen. Nadat hierop dus door de Raad een democratisch besluit is genomen komt u hier thans middels uw open brief weer op terug.

Ronduit storend is dat u zowel in uw motie als in de open brief het door het college gekozen thema oprekt met de door u zelf gekozen aanvulling  “c.q. herindeling met andere gemeenten”. U loopt hierbij vooruit op een nog te voeren discussie in de raad.

De VVD- fractie heeft geen enkele behoefte om voorafgaand aan de raadsbijeenkomst rechtstreeks met u of via de sociale media de discussie over dit thema te voeren. Ook ontgaat ons ten enenmale waarom u dit in het presidium van 29 augustus a.s. verder zou willen bespreken. De inhoudelijke discussie voeren we op het daartoe geschikte moment ordentelijk in de raad."